13/07/2024 , ז' תמוז התשפ"ד
ENG

נרשמים, מדברים ומשפיעים

אתר "התנועה" – תנאי שירות

 1. ברוכים הבאים לאתר התנועה (להלן: "האתר")

 

השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להן. תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת. על המשתמש/ת לקרוא בקפידה את התנאים להלן. אם המשתמש/ת אינו/ה מסכים/מה לתנאים אלה, עליו/ה להימנע משימוש בפעילות האינטרנטית נשוא התנאים.

 

 1. מידע כללי על האתר

 

האתר אתר זה משמש כפלטפורמת תקשורת והעברת מסרים מקוונת מטעם מפלגת התנועה להלן: "התנועה" אשר מפעילה ומנהלת את האתר, לרבות התכנים שבו וכל האמור בזה.

 

תגובות המשתמשים אשר אושרו לפרסום הן חלק בלתי נפרד מהתכנים ולכן מוענק לתנועה בעצם העלאת התגובה, רישיון בלתי חוזר לעשות שימוש בתגובה. יחד עם זאת, זכויות היוצרים של התגובות שייכות לכותביהן.

 

 1. ההרשמה לפעילות והעלאת תכנים לאתר

על מנת להשתתף בפעילות באתר (לרבות העלאת תגובות לאתר) על המשתמש/ת להירשם לפעילות. ההרשמה תתבצע באתר על פי נהלי התנועה כפי שיהיו מעת לעת. הפרטים אותם מחויב/ת המשתמש/ת להזין על מנת להירשם לפעילות (שם מלא וכתובת מייל) חסומים לצפייה ע"י יתר המשתמשים באתר. המשתמש/ת מצהיר/ה בזאת שהוא/היא מבין/נה שתגובתושה תוצג באתר באופן פומבי תחת שמו, גם אם חלק מהפרטים אשר הוזמנו בתהליך ההרשמה חסומים לצפייה, ונותן בזאת את הסכמתו לכך שיתר הפרטים אותם יזין בהליך ההרשמה יוצגו לשאר המשתמשים באתר.

 

 1. הצהרות המשתמש/ת

המשתמש/ת מאשר/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן:

 • התכנים אשר יעלה/תעלה לאתר הינם תכנים מקוריים שנוצרו על ידו/ה וכי היא/ הוא בעל/ת כל הזכויות בתכנים, לרבות זכויות הקניין הרוחני כגון זכויות יוצרים.
 • המשתמש/ת מאשר/ת לתנועה להשתמש בתכנים במסגרת השימושים המותרים באתר האינטרנט, לרבות אך לא רק לצורך קידום האתר, הן ברשת והן באינטרנט סלולארי וכל זאת ללא הגבלת זמן ולפי שיקול דעתה הבלעדי של התנועה. המשתמש/ת לא יהיה/תהיה זכאי/ת לכל תמורה כספית או אחרת בגין השימוש כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור,לעיל, התנועה תהיה רשאית לבצע כל פעולה בתכנים ו/או בתגובות לצורך הצגתם באתר/ שידורם/ העברתם/ התאמתם. התחייבויות אלו הינן בלתי חוזרות ובלתי ניתנות לשינוי.
 • המשתמש/ת מתחייב/ת כי התכנים ו/או התגובות לא יכללו כל תוכן האסור על פי דין ו/או תוכן שהושג מביצוע פעולות שלא כדין לרבות אך לא רק חומר הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע או להפר בזכויות קנייניות של צדדים שלישיים – לרבות בזכויות יוצרים או סימני מסחר ו/או חומר שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו ו/או חומר או קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור או כל חומר מסחרי או פרסומי.
 • המשתמש/ת מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את התנועה או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו לאכסון בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לתכנים שהעלה/תה המשתמש/ת לאתר.
 • המשתמש/ת מצהיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו/ה ולכל הבאים בשמו/ה או מטעמו/ה, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי התנועה ו/או מי מטעמה ו/או המשתמשים ו/או המשתמשים באתר בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות באתר.
 • באתר קיימים תכנים שמקורם בצדדים שלישים. המשתמש/ת מצהיר/ה בזה כי ידוע לו/ה שהתנועה אינה אחראית על התכנים של צדדים שלישיים, לרבות לעניין זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. האחריות הבלעדית בכל הנוגע לתכנים אלה הנה על הצדדים השלישים או על המשתמש העושה בהם שימוש.

 

 1. כללי
 • כל הזכויות בתכנים שיועלו באתר ע"י עורכי האתר ו/או מי מטעמה של התנועה, שמורות לתנועה בלבד. אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר זה, לרבות כל מוספיו. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתכנים לרבות בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, והיישום החיצוני – יהיו קניינה של התנועה בלבד. אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בתכנים ללא קבלת הסכמתה של התנועה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; אחסון בארכיון; תרגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי. האם מקובל עליכם?
 • התנועה משתדלת שהמידע שיפורסם באתר יהיה מדויק, אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי התנועה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם למשתמשים באתר ו/או למשתתפים כתוצאה מהעלאת תכנים ו/או משימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר ו/או מהסתמכות עליו.
 • התנועה תהיה רשאית למנוע השתתפות של משתמש/ת ו/או להפסיק את השתתפותו/ה של משתמש/ת ו/או לא להציג ו/או להסיר תכנים שיימצאו כלא ראויים ו/או אשר יתקבלו בגינם תלונות כלשהן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק במקרה בו יפר/תפר משתמש/ת את תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן ו/או בכל מקרה בו משתמש/ת יפר/תפר את התחייבויותיו/ה כלפי התנועה ו/או בכל מקרה אחר שהתנועה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה למשתמש/ת כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד התנועה בעניין זה מבלי לגרוע מחובתו/ה של משתמש/ת לפצות את התנועה על כל נזק שייגרם לה בשל כך, ככל שייגרם לה.
 • למען הסר ספק מובהר שבמקרה שתתקבל תלונה כלשהי נגד תוכן שהעלה/תה משתמש/ת, תהיה התנועה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר את התוכן בהקדם האפשרי מהאתר, מבלי לגרוע מחובתו/ה של המשתמש/ת לפצות את התנועה על כל נזק שייגרם לה בשל כך, ככל שייגרם לה.
 • המשתתפים מתחייבים לנהוג בצורה נאותה והגונה. במידה וימצא, על פי שיקול דעת התנועה, כי מי מהמשתתפים חרגו מן הנוהג תקין, תהיה רשאית התנועה לבטל את השתתפותו בכל עת ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי התנועה מצד מי מהמשתתפים לעניין זה.
 • למען הסר ספק מובהר כי התגובות הנכתבות באתר התנועה וכן התגובות הנכתבות או בכל קישור לאתר או אפלקציה אחרים הינן באחריותם של המשתמשים והמגיבים בלבד ואינן באחריות התנועה.
 • למשתמש/ת ידוע כי הגלישה והפעילות נסמכת על תוכנות מחשב שאינן בבעלות התנועה, ואשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה. התנועה אינה מתחייבת כי הפעילות תקויים ללא תקלות, שגיאות, נפילות, איחורים, אובדן או טעויות ולמשתמש לא תיהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.
 • הדין החל על מסמך זה ועל המשחק הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם הסכם זה ו/או בקשר עם המשחק מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

 

 1. מדיניות הגנת הפרטיות
 • האתר נעזר במערכות של צדדים שלישיים כדי לנהל את מאגר המידע של המשתמשים בו, לרבות המידע אשר נמסר על-ידי המשתמשים עצמם; מידע הנאסף באופן אוטומטי (כעולה מעצם השימוש בפעילות האינטרנטית נשוא תנאים אלה); ומידע מצדדים שלישיים המנהלים מאגרי מידע הרשומים כחוק, מספקים או מכל מקור חוקי אחר (להלן: "המידע"). התנועה רשאית לאסוף, לעבד, לשמור במאגרי המידע שלה, להשתמש ולהעביר את המידע אשר יימסר על ידי המשתמש/ת לתנועה.
 • המפעילים של מערכות אלה, איי.טי.פי.לוגי'ק, עומדים בתקנים המחמירים ביותר של שמירה על פרטיותם של המשתמשים, ובכל מקרה עומדים בהוראות החוק כפי שהן מתעדכנות מעת לעת.
 • המשתמש/ת אינו/ה מחוייב/ת על פי חוק לתת את אישורו/ה ו/או למסור את פרטיו/ה והדבר תלוי ברצונו/ה בלבד. עם זאת, יודגש כי לא ניתן יהיה לקחת חלק בפעילות האינטרנטית נשוא תנאים אלה ללא מסירת מלוא הפרטים. 

 

 

לתשומת לבך: עם הרשמתך לאתר תהא התנועה רשאית להשתמש בפרטיך כדי לפנות אליך ולשגר לך דברי פרסומת הקשורים עם פעילות האתר. פניה כאמור יכול שתעשה גם באמצעות דיוור ישיר, הודעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, הודעות מסר קצר ומערכות חיוג אוטומטיות, בכפוף להוראות כל דין. 

הנכם נותנים לתנועה את הסכמתכם המפורשת לשימוש בפרטיכם לצורך פניות מסוג זה.

בכל עת תוכל לחדול מלקבל דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, הודעות מסר קצר או מערכות חיוג אוטומטיות. לשם כך עליך לפנות ל ..

 

 • במקרים המנויים להלן רשאית התנועה להעביר את המידע אודות המשתמש/ת לצדדים שלישיים, והמשתמש/ת נותן/נת בזאת הסכמתו המפורשת לכך:
  • לערכאות שיפוטיות, רשויות הוצאה לפועל, רשות לאיסור הלבנת הון וטרור, למשטרה ולכל גוף ו/או רשות מוסמכים אחרים, בהתאם להוראות הדין.
  • אם תתקבל בידי התנועה הוראה על פי כל דין ו/או צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע לצד שלישי;
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין התנועה;
  • בכל מקרה שהתנועה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף המשתמש/ת או לרכושו/ה או לגופו/ה או לרכושו של צד שלישי;
 • להסרת ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויות הצדדים.

 

 1. אבטחת מידע

מערכות מחשב מטבען, הינן מערכות שניתנות לחדירה. התנועה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר ואת השימוש בו. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, התנועה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. במקרים כאמור של חדירה למערכות המחשב, התנועה עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב. לא תהא למשתמש/ת כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור.

המשתמש/ת מתחייב/ת כי לא יבצע/תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי התנועה לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.חדירה למערכות המחשב של האתר או של התנועה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל.

 

 

 

דברי יו"ר האופוזיציה ציפי לבני בישיבת סיעת המחנה הציוני 10.12.18

 להאזנה: חוזרת מביקור פצועי הפיגוע הנוראי אמש בעפרה. חיבקתי את המשפחות גם בשמכם. כואב הלב לשמוע על שירה, אם צעירה שהיא והתינוק שהוציאו מביטנה נאבקים עכשיו ...
קראו עוד
הכפפת קק״ל למבקר המדינה
קראו עוד
פרוייקט סיוע משפטי חינם לחושפי שחיתויות
קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני בישיבת סיעת המחנה הציוני: ממשלה שעברה מ"תנו לנו למשול" ל"תנו לנו להפגין נגד עצמנו"

מה שיש לנו כמובן זאת ממשלה שעברה מ-תנו לנו למשול ל-תנו לנו להפגין נגד עצמנו בשעה שעם ישראל נמצא בפני אתגרים ביטחוניים אדירים. גם מול ...
קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני באירוע ׳שבתרבות׳ בנס ציונה: ביבי משתמש בצרכים ביטחוניים כדי לא ללכת לבחירות – מראיינת: דפנה ליאל

להאזנה: לבני באירוע ׳שבתרבות׳ בנס ציונה: ביבי משתמש בצרכים ביטחוניים כדי לא ללכת לבחירות. החודש האחרון הבהיר שהוא חושש מבחירות. אם נתארגן נכון, נוכל גם לנצח. ...
קראו עוד
תהליך גישור לפני גירושין
קראו עוד

הפודקאסט של ציפי לבני

קראו עוד

ציפי לבני יו"ר האופוזיציה: הדיון על באיזה יום ניתנו ההמלצות הוא ספין. נתניהו הורס את משטרת ישראל

קראו עוד

יו"ר מפלגת התנועה ציפי לבני בשבתרבות בנתניה – מראיין: אבי בטלהיים

לצפייה בשבתרבות
קראו עוד

"ביום שחמאס תחדל להתקיים נוכל להתחיל הכל מחדש"

ראיון מיוחד ל-EL TIEM PO עם מ"מ ראש הממשלה ושרת החוץ לשעבר ציפי לבני ציפי לבני מתוארת כאישה החזקה ביותר בתולדות ישראל, אחרי גולדה מאיר. ...
קראו עוד

נאום ראש האופוזיציה ציפי לבני בוועידת ההזדמנויות של כלכליסט: "אפשר לעשות מהפך!"

להאזנה לנאום: אני יודעת שהועידה נקראת ועידת התחזיות, אבל כשאנחנו מאה יום לפני הבחירות, אני רוצה להשתמש בהזדמנות הזאת לא לדבר על תחזית אלא איך אפשר ...
קראו עוד
קמפיין נגד גזענות של משרד המשפטים
קראו עוד
נשים בוועדות המשנה לבחירת דיינים
קראו עוד
סדנאות לשופטים בנושא תקיפה מינית
קראו עוד

ראיונות רדיו ונאומים של ראש האופוזיציה ציפי לבני

 
קראו עוד
הורדה באגרות לפי חוק חופש המידע
קראו עוד

נאומה המלא של ראש האופוזציה במכללה לביטחון לאומי

אם אתם רוצים את כל הסיפור כולו אז הורי נפגשו כשני לוחמי אצ"ל תוך כדי שוד רכבת כסף בריטית בלילה. רומנטיקה מסוג אחר. שלושה זוגות ...
קראו עוד

ציפי לבני יו"ר מפלגת התנועה: בשביל מערכת משפט עצמאית, חזקה ונקייה צריך להחליף את הממשלה

קראו עוד
מכתב נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש נגד זכות השיבה
קראו עוד

הרצאתה המלאה של ראש האופוזיציה ציפי לבני במכון הישראלי לדמוקרטיה על "מלאכת הרכבת הקואליציה"

להאזנה: האמת היא שהוזמנתי להרצות ככה במהלך החודשים האחרונים, קבענו יום בלוח השנה ומסתבר שהדיון הזה לא הולך רק דיון תיאורטי. הוא דין שהפך להיות מאוד ...
קראו עוד
פיילוט להנגשת הייעוץ המשפטי לציבור הבלתי מיוצגים
קראו עוד
יותר שקיפות – פחות שחיתות !
קראו עוד
הקמת נציבות הביקורת על הפרקליטות
קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני במליאה: פעם נתניהו היה הבטחה להיות מר ביטחון אבל זהו, ההבטחה התפוגגה, והתבררה המציאות

ראש הממשלה ושר הביטחון ושר החוץ ושר הבריאות והשר לקליטת העלייה. אני לא יודעת אם שכחתי משהו. כל כך הרבה תארים עבור כל כך מעט ...
קראו עוד

להאזנה: נאומה המלא של ראש האופוזיציה ציפי לבני בכנס ניהול סכסוכים ומשא ומתן במרכז הבינתחומי

קראו עוד

נאומה המלא של ראש האופוזיציה ציפי לבני בכנס ניהול סכסוכים ומשא ומתן במרכז הבינתחומי

ערב טוב. פעמיים ניהלתי משא ומתן מדיני לא עם ארגוני טרור ושלוש פעמים הייתי צריכה לקבל החלטה מול ארגוני טרור בעצם, כחברה בממשלת ישראל ובקבינט ...
קראו עוד

"יש תקווה, תנצלו אותה" – נאום סיום מושב הכנסת ה- 20 של יו"ר האופוזיציה ציפי לבני

זאת שעת חירום למדינת ישראל - לא פחות. אני לא יודעת מה יהיה בבחירות - אני יודעת מה צריך לקרות בבחירות. ומה שישראל זקוקה לו ...
קראו עוד
סיום מלחמת לבנון השנייה בהחלטה 1701 של מועצת האו"ם
קראו עוד

נאום ראש האופוזיציה ציפי לבני בישיבה המיוחדת לכבוד נשיא הרפובליקה הצ'כית מילוש זמאן

להאזנה: כבוד נשיא צ’כיה מילוש זמאן, ברוך הבא לירושלים בירת ישראל. אני מייצגת על הדוכן את האופוזיציה בישראל. היחסים בין צ’כיה לישראל חשובים לכל חלקי הבית ...
קראו עוד

"היו שלום – עשו שלום" נאום הפרישה מהחיים הפוליטיים המלא של יו"ר מפלגת התנועה ציפי לבני

לפני עשרים שנה נבחרתי לכנסת ישראל במדינת ישראל, מדינת העם היהודי. דמוקרטיה שיש בה שוויון לכל. כל חיי הציבוריים ליוו אותי אותם ערכים ציוניים שינקתי בבית ...
קראו עוד
הפיכת יום ירושלים ליום זיכרון ממלכתי עבור בני העדה האתיופי שמתו בדרכם לישראל
קראו עוד
הפצצת הכור הסורי בשנת 2007
קראו עוד

ציפי לבני ראש האופוזיצה ברשת ב': תמיכה מלאה בביצוע המשימה אך יש להכניס האירוע לפרופורציות

קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני בדיון ועדת חוץ וביטחון ביישוב עפרה יחד עם ראשי רשויות באיו״ש: "אני מאוד מציעה לא לבלבל ביטחון ואידיאולוגיה"

אני כמובן באתי לשמוע אבל גם רוצה להשמיע דברים.   קודם כל חשוב שכולנו נדע שאנחנו כאן ביחד כי הכאב הזה כשקורה משהו לאזרח ישראלי או לחייל ...
קראו עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות