נרשמים, מדברים ומשפיעים

אתר "התנועה" – תנאי שירות

 1. ברוכים הבאים לאתר התנועה (להלן: "האתר")

 

השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להן. תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת. על המשתמש/ת לקרוא בקפידה את התנאים להלן. אם המשתמש/ת אינו/ה מסכים/מה לתנאים אלה, עליו/ה להימנע משימוש בפעילות האינטרנטית נשוא התנאים.

 

 1. מידע כללי על האתר

 

האתר אתר זה משמש כפלטפורמת תקשורת והעברת מסרים מקוונת מטעם מפלגת התנועה להלן: "התנועה" אשר מפעילה ומנהלת את האתר, לרבות התכנים שבו וכל האמור בזה.

 

תגובות המשתמשים אשר אושרו לפרסום הן חלק בלתי נפרד מהתכנים ולכן מוענק לתנועה בעצם העלאת התגובה, רישיון בלתי חוזר לעשות שימוש בתגובה. יחד עם זאת, זכויות היוצרים של התגובות שייכות לכותביהן.

 

 1. ההרשמה לפעילות והעלאת תכנים לאתר

על מנת להשתתף בפעילות באתר (לרבות העלאת תגובות לאתר) על המשתמש/ת להירשם לפעילות. ההרשמה תתבצע באתר על פי נהלי התנועה כפי שיהיו מעת לעת. הפרטים אותם מחויב/ת המשתמש/ת להזין על מנת להירשם לפעילות (שם מלא וכתובת מייל) חסומים לצפייה ע"י יתר המשתמשים באתר. המשתמש/ת מצהיר/ה בזאת שהוא/היא מבין/נה שתגובתושה תוצג באתר באופן פומבי תחת שמו, גם אם חלק מהפרטים אשר הוזמנו בתהליך ההרשמה חסומים לצפייה, ונותן בזאת את הסכמתו לכך שיתר הפרטים אותם יזין בהליך ההרשמה יוצגו לשאר המשתמשים באתר.

 

 1. הצהרות המשתמש/ת

המשתמש/ת מאשר/ת מצהיר/ה ומתחייב/ת כדלקמן:

 • התכנים אשר יעלה/תעלה לאתר הינם תכנים מקוריים שנוצרו על ידו/ה וכי היא/ הוא בעל/ת כל הזכויות בתכנים, לרבות זכויות הקניין הרוחני כגון זכויות יוצרים.
 • המשתמש/ת מאשר/ת לתנועה להשתמש בתכנים במסגרת השימושים המותרים באתר האינטרנט, לרבות אך לא רק לצורך קידום האתר, הן ברשת והן באינטרנט סלולארי וכל זאת ללא הגבלת זמן ולפי שיקול דעתה הבלעדי של התנועה. המשתמש/ת לא יהיה/תהיה זכאי/ת לכל תמורה כספית או אחרת בגין השימוש כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור,לעיל, התנועה תהיה רשאית לבצע כל פעולה בתכנים ו/או בתגובות לצורך הצגתם באתר/ שידורם/ העברתם/ התאמתם. התחייבויות אלו הינן בלתי חוזרות ובלתי ניתנות לשינוי.
 • המשתמש/ת מתחייב/ת כי התכנים ו/או התגובות לא יכללו כל תוכן האסור על פי דין ו/או תוכן שהושג מביצוע פעולות שלא כדין לרבות אך לא רק חומר הפוגע או מפר ו/או עלול לפגוע או להפר בזכויות קנייניות של צדדים שלישיים – לרבות בזכויות יוצרים או סימני מסחר ו/או חומר שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו ו/או חומר או קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור או כל חומר מסחרי או פרסומי.
 • המשתמש/ת מתחייב/ת בזאת לשפות ולפצות את התנועה או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו לאכסון בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לתכנים שהעלה/תה המשתמש/ת לאתר.
 • המשתמש/ת מצהיר/ה בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו/ה ולכל הבאים בשמו/ה או מטעמו/ה, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי התנועה ו/או מי מטעמה ו/או המשתמשים ו/או המשתמשים באתר בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם הפעילות באתר.
 • באתר קיימים תכנים שמקורם בצדדים שלישים. המשתמש/ת מצהיר/ה בזה כי ידוע לו/ה שהתנועה אינה אחראית על התכנים של צדדים שלישיים, לרבות לעניין זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, פגיעה בפרטיות ואמינות המידע של התכנים האמורים. האחריות הבלעדית בכל הנוגע לתכנים אלה הנה על הצדדים השלישים או על המשתמש העושה בהם שימוש.

 

 1. כללי
 • כל הזכויות בתכנים שיועלו באתר ע"י עורכי האתר ו/או מי מטעמה של התנועה, שמורות לתנועה בלבד. אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר זה, לרבות כל מוספיו. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים בתכנים לרבות בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב, טקסט, תמונה, והיישום החיצוני – יהיו קניינה של התנועה בלבד. אין להעתיק, להפיץ להציג בפומבי או לעשות שימוש בתכנים ללא קבלת הסכמתה של התנועה מראש ובכתב, לרבות העתקה מלאה ו/או חלקית; שימוש בסימני מסחר ו/או לוגו; אחסון בארכיון; תרגום; עריכה מחדש וכיוצא בזה, וזאת למעט שימוש עצמי. האם מקובל עליכם?
 • התנועה משתדלת שהמידע שיפורסם באתר יהיה מדויק, אם כי ייתכנו שיבושים ואי דיוקים בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או מעשים/מחדלים של צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי התנועה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם למשתמשים באתר ו/או למשתתפים כתוצאה מהעלאת תכנים ו/או משימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר ו/או מהסתמכות עליו.
 • התנועה תהיה רשאית למנוע השתתפות של משתמש/ת ו/או להפסיק את השתתפותו/ה של משתמש/ת ו/או לא להציג ו/או להסיר תכנים שיימצאו כלא ראויים ו/או אשר יתקבלו בגינם תלונות כלשהן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק במקרה בו יפר/תפר משתמש/ת את תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן ו/או בכל מקרה בו משתמש/ת יפר/תפר את התחייבויותיו/ה כלפי התנועה ו/או בכל מקרה אחר שהתנועה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה למשתמש/ת כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד התנועה בעניין זה מבלי לגרוע מחובתו/ה של משתמש/ת לפצות את התנועה על כל נזק שייגרם לה בשל כך, ככל שייגרם לה.
 • למען הסר ספק מובהר שבמקרה שתתקבל תלונה כלשהי נגד תוכן שהעלה/תה משתמש/ת, תהיה התנועה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר את התוכן בהקדם האפשרי מהאתר, מבלי לגרוע מחובתו/ה של המשתמש/ת לפצות את התנועה על כל נזק שייגרם לה בשל כך, ככל שייגרם לה.
 • המשתתפים מתחייבים לנהוג בצורה נאותה והגונה. במידה וימצא, על פי שיקול דעת התנועה, כי מי מהמשתתפים חרגו מן הנוהג תקין, תהיה רשאית התנועה לבטל את השתתפותו בכל עת ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי התנועה מצד מי מהמשתתפים לעניין זה.
 • למען הסר ספק מובהר כי התגובות הנכתבות באתר התנועה וכן התגובות הנכתבות או בכל קישור לאתר או אפלקציה אחרים הינן באחריותם של המשתמשים והמגיבים בלבד ואינן באחריות התנועה.
 • למשתמש/ת ידוע כי הגלישה והפעילות נסמכת על תוכנות מחשב שאינן בבעלות התנועה, ואשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה. התנועה אינה מתחייבת כי הפעילות תקויים ללא תקלות, שגיאות, נפילות, איחורים, אובדן או טעויות ולמשתמש לא תיהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.
 • הדין החל על מסמך זה ועל המשחק הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם הסכם זה ו/או בקשר עם המשחק מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

 

 1. מדיניות הגנת הפרטיות
 • האתר נעזר במערכות של צדדים שלישיים כדי לנהל את מאגר המידע של המשתמשים בו, לרבות המידע אשר נמסר על-ידי המשתמשים עצמם; מידע הנאסף באופן אוטומטי (כעולה מעצם השימוש בפעילות האינטרנטית נשוא תנאים אלה); ומידע מצדדים שלישיים המנהלים מאגרי מידע הרשומים כחוק, מספקים או מכל מקור חוקי אחר (להלן: "המידע"). התנועה רשאית לאסוף, לעבד, לשמור במאגרי המידע שלה, להשתמש ולהעביר את המידע אשר יימסר על ידי המשתמש/ת לתנועה.
 • המפעילים של מערכות אלה, איי.טי.פי.לוגי'ק, עומדים בתקנים המחמירים ביותר של שמירה על פרטיותם של המשתמשים, ובכל מקרה עומדים בהוראות החוק כפי שהן מתעדכנות מעת לעת.
 • המשתמש/ת אינו/ה מחוייב/ת על פי חוק לתת את אישורו/ה ו/או למסור את פרטיו/ה והדבר תלוי ברצונו/ה בלבד. עם זאת, יודגש כי לא ניתן יהיה לקחת חלק בפעילות האינטרנטית נשוא תנאים אלה ללא מסירת מלוא הפרטים. 

 

 

לתשומת לבך: עם הרשמתך לאתר תהא התנועה רשאית להשתמש בפרטיך כדי לפנות אליך ולשגר לך דברי פרסומת הקשורים עם פעילות האתר. פניה כאמור יכול שתעשה גם באמצעות דיוור ישיר, הודעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, הודעות מסר קצר ומערכות חיוג אוטומטיות, בכפוף להוראות כל דין. 

הנכם נותנים לתנועה את הסכמתכם המפורשת לשימוש בפרטיכם לצורך פניות מסוג זה.

בכל עת תוכל לחדול מלקבל דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, הודעות מסר קצר או מערכות חיוג אוטומטיות. לשם כך עליך לפנות ל ..

 

 • במקרים המנויים להלן רשאית התנועה להעביר את המידע אודות המשתמש/ת לצדדים שלישיים, והמשתמש/ת נותן/נת בזאת הסכמתו המפורשת לכך:
  • לערכאות שיפוטיות, רשויות הוצאה לפועל, רשות לאיסור הלבנת הון וטרור, למשטרה ולכל גוף ו/או רשות מוסמכים אחרים, בהתאם להוראות הדין.
  • אם תתקבל בידי התנועה הוראה על פי כל דין ו/או צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע לצד שלישי;
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין התנועה;
  • בכל מקרה שהתנועה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגוף המשתמש/ת או לרכושו/ה או לגופו/ה או לרכושו של צד שלישי;
 • להסרת ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע ו/או למצות מזכויות הצדדים.

 

 1. אבטחת מידע

מערכות מחשב מטבען, הינן מערכות שניתנות לחדירה. התנועה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר ואת השימוש בו. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, התנועה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. במקרים כאמור של חדירה למערכות המחשב, התנועה עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב. לא תהא למשתמש/ת כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור.

המשתמש/ת מתחייב/ת כי לא יבצע/תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי התנועה לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.חדירה למערכות המחשב של האתר או של התנועה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל.

 

 

 

סדנאות לשופטים בנושא תקיפה מינית
קראו עוד

נאום ראש האופוזיציה ציפי לבני בפתח מושב הכנסת

כבוד נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין והגב' נחמה ריבלין ראש הממשלה חה"כ בנימין נתניהו והגב' שרה נתניהו יושב-ראש הכנסת חה"כ יואל )יולי) אדלשטיין והגב' אירינה ...
קראו עוד
הורדה באגרות לפי חוק חופש המידע
קראו עוד
פיילוט להנגשת הייעוץ המשפטי לציבור הבלתי מיוצגים
קראו עוד
יותר שקיפות – פחות שחיתות !
קראו עוד

מעולם לא היה ראש ממשלה שדיבר כל כך הרבה על השואה וביזה את זכרון השואה באופן כל כך עמוק

החרפה שביצע נתניהו בזיכרון השואה על חשבון מדינת ישראל והעם היהודי כולו תיזכר לדיראון עולם. ההצהרה המשותפת שחתם עליה יחד עם ראש ממשלת פולין בשם ...
קראו עוד
תהליך גישור לפני גירושין
קראו עוד

ציפי לבני בנאום אי אמון: ראש ממשלה חזק? הצחקתם אותנו. ראש ממשלה שנכנע וייכנע גם לחמאס

  אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, יש לנו מדינה נהדרת. אנשים שאוהבים אותה ואכפת להם ממנה, הם תורמים לה, הם משרתים בה, נלחמים עבורה ולעתים משלמים ...
קראו עוד
סיום מלחמת לבנון השנייה בהחלטה 1701 של מועצת האו"ם
קראו עוד

להאזנה לנאומה של ראש האופוזיציה ציפי לבני בכנס המכון למחקרי ביטחון לאומי

שלא תחשבו שהייתי כאן רק כי הקשבתי לבנט, הקשבתי גם ליאיר בחוץ, ואני מוצאת את עצמי עם רצון עז להתווכח יותר איתם מאשר עם ה-INSS. ...
קראו עוד
הקמת נציבות הביקורת על הפרקליטות
קראו עוד
הפיכת יום ירושלים ליום זיכרון ממלכתי עבור בני העדה האתיופי שמתו בדרכם לישראל
קראו עוד

נאומה המלא של ראש האופוזיציה ציפי לבני בטקס האזכרה בכנסת במלאת 23 שנים לרצח ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין

משפחת רבין, נשיא מדינת ישראל מר ראובן רובי ריבלין, יושב ראש הכנסת, יושב ראש הסוכנות היהודית בוז‘י הרצוג ורעייתו מיכל, נשיאת בית המשפט העליון אסתר ...
קראו עוד

מתוך ערב מספרי סיפורים

לאבא שלי, הדבר שהיה לו הכי חשוב באמת, שיידע הדור הצעיר את סיפורי הגבורה והמבצעים של אנשי האצ“ל, שלו ושל חבריו, ולכן הוא כתב ספר, ...
קראו עוד

אנחנו יכולים לכתוב את העתיד – נאומה המלא של ראש האופוזיציה ציפי לבני בעצרת הזיכרון לזכר ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל

בכיכר הזו נשפך דמו של ראש מממשלת ישראל יצחק רבין בעת שביקש למנוע שפיכות דמים. הוא נרצח בגלל השלום, זהו רצח פוליטי. נקודה בכיכר הזו נרצח ראש ...
קראו עוד
קמפיין נגד גזענות של משרד המשפטים
קראו עוד
פרוייקט סיוע משפטי חינם לחושפי שחיתויות
קראו עוד

אלוף במיל, ח"כ איל בן ראובן – כבר 3 שנים בשביל מיגון הצפון

קראו עוד

ציפי לבני בוועדת חוק הלאום: אם יש לנו תפקיד היסטורי; זה לשמור על שני ערכים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

החוק הזה, הוא בושה גדולה מבחינתי, כיהודיה וכישראלית בסדר הזה – שאף אחד לא יתבלבל. ולא בגלל שהחוק מעגן את זכותו של העם היהודי ...
קראו עוד

4 שנים למבצע צוק איתן

ישראל נגררה אז למבצע, החמאס קבע את גובה הלהבות ואת עומק המנהרות. אפשר היום שזה יהיה אחרת אבל במקום טקטיקה של חוטי עפיפון או לבקש ...
קראו עוד
מכתב הגושים של נשיא ארה"ב ג'ורג' בוש
קראו עוד
הכפפת קק״ל למבקר המדינה
קראו עוד

יו"ר האופוזיציה ציפי לבני במסיבת העיתונאים: היום אנחנו מציגים שני דברים – אופוזיציה ואלטרנטיבה

  במהלך השנים האחרונות חזרתי וקראתי להקמת גוש גדול ורחב שיציג אלטרנטיבה רעיונית ופוליטית לדרך של ממשלות נתניהו ושותפיו הטבעיים. הקמתי את המחנה הציוני בשותפות עם הרצוג ...
קראו עוד
נשים בוועדות המשנה לבחירת דיינים
קראו עוד

ציפי לבני במליאה: הקואליציה הזאת – רק כוח. לדרוס, לדרוס, לדרוס

לקואליציה במדינת ישראל אין מונופול על היהדות, לגברים אין מונופול על היהדות, ולצערנו הרב- לרבנות במדינת ישראל יש מונופול על היהדות כי זה מה שהיא ...
קראו עוד

ביבי תחליט – חוק הלאום הזה או מגילת העצמאות. באיזה צד אתה? התשובה המהדהדת של הרבבות הערב ברורה

ביבי תחליט - חוק הלאום הזה או מגילת העצמאות. באיזה צד אתה? התשובה המהדהדת של הרבבות הערב ברורה. אפשר עדיין להגיע לאחדות סביב מגילת העצמאות במקום ...
קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני: ביבי ברח כי אין לו תשובה לשאלה אחת שאנחנו מתכוונים להניח על השולחן

אדוני יושב הראש, נכבדי העדה הדרוזית שיושבים כאן ביציע, אני רוצה קודם לברך אתכם על זה שהגעתם היום, ואני רוצה לעשות גם משהו שראש הממשלה ...
קראו עוד
הפצצת הכור הסורי בשנת 2007
קראו עוד

זהו ביבי, חזרת? ממש לא התגעגענו

בפרק הראשון, זה היית אתה לוחש באוזן של הרב כדורי שהשמאל ממש שכחו מה זה להיות יהודים. ובפרק השני ניצחת בחירות עם הערבים שנוהרים לקלפיות, ...
קראו עוד

זאב זבוטינסקי, מנהיג, דמוקרט, ליברל וגם פמיניסט. וכמו בעוד דברים, שנים לפני כולם

כ״ט בתמוז היום, יום פטירתו של ז׳בוטינסקי. דיברתי עליו הרבה בזמן האחרון ועל משנתו הדמוקרטית מול הסחף הקיצוני-לאומני שנערם בחקיקה חדשה בכנסת דווקא מצד המפלגה ...
קראו עוד

נאום מלא: ראש האופוזיציה ציפי לבני – בכנס המכון למדיניות נגד טרור בהרצליה מניחה את האלטרנטיבה הביטחונית על השולחן

הבשורה הרעה היא שכבר אין את העניין של זבנג וגמרנו ואלבומי ניצחון של מלחמת ששת הימים, מצד שני הבשורה הטובה היא שכבר אין את צבאות ...
קראו עוד

ציפי לבני: "מנהיגות צריך לגלות גם כשלא נוח מול ה״בייס״

טוב רבותיי, המדינה הכי חזקה באזור. תשעה מיליון תושבים. חגגנו 70 שנות עצמאות. מדינה ששבויה בידי סמוטריץ׳ וחבורת קיצוניים, שפוגעים בכל חלקה טובה ומבקשים להפוך ...
קראו עוד

ראש האופוזיציה ציפי לבני בכנס פורום קהלת

תודה רבה ושלום לכולם. אני חשבתי שאני מגיעה לדיון על ערכיה של מדינת ישראל ולא לדיון בשאלה מה בג״ץ יכול או לא יכול לעשות. ועל ...
קראו עוד

לא אתערב במינוי הרמטכ״ל. כל מעורבות זרה פסולה ופוגעת בצה״ל אבל ההתערבות של אם תרצו מכוערת במיוחד

כששמעתי על מכתב המשפחות השכולות נגד מינוי סגן הרמטכ״ל יאיר גולן לרמטכ״ל, שתקתי כדי לא להפוך את מינוי הרמטכ״ל לעניין פוליטי. שמחתי כשראיתי את תגובת ...
קראו עוד
שינוי גודל גופנים
ניגודיות